Goufone</br>concursos

Goufone
concursos

Bases legales sorteo 1 año de fibra óptica campaña Empordá

 1. La participación del sorteo estará abierta del 17 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022.

 2. El sorteo consta de (1) año de fibra óptica propia de Goufone equivalente a 300€ (25€ de descuento cada mes) desde el día que se instala la fibra óptica y contando un año natural desde el día de la instalación.

 3. Para participar en el sorteo, el participante tendrá que contratar los servicios de fibra óptica de Goufone durante los días del 17 de mayo de 2022 al 31 de mayo del 2022 a través de cualquier canal de comunicación con Goufone utilizando el código promocional “Promo FO Empordà”.

 4. El/la participante tendrá que ser mayor de 18 años.

 5. El premio se podrá intercambiar con los datos que nos tendrá que facilitar el ganador (Nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono). Para poder recoger el premio habrá que enseñar el Documento de Identidad Nacional o NIE o Pasaporte - no se admite fotocopia) y en caso de que los datos no coincidan con los datos del ganador no se entregará el premio, perdiendo la condición de ganador.

 6. El/la ganador/a tendrá que ir a recoger el premio el día acordado con Goufone a la tienda de Berga en el Passeig de la Indústria, 50 en el horario convenido. Si el ganador/a no recoge el premio en este horario especificado, el premio quedará desierto.

 7. El premio es intransferible y no podrá ser intercambiado por dinero en efectivo u otro producto.

 8. Con su participación en el sorteo, autoriza a GOUFONE a publicar su nombre en sus redes sociales si resulta ganador/a. También autoriza a publicar su fotografía/vídeo al recoger el premio en caso de que sea ganador/a.

 9. El sorteo tendrá lugar el 3 de junio de 2022 y se notificará por teléfono.

 10. Gurbtec Telecom, S.L se reserva el derecho de suspender el sorteo.

 11. El sorteo está organizado por Gurbtec Telecom, CIF B-66110792 con domicilio social en los Calle Girona 16, Gurb, 08503, info@goufone.com.

 12. GOUFONE no se hará responsable en caso de que el/la ganador/a haga un mal uso del premio o incumpla el que disponen las bases legales.

 13. La participación de este sorteo implica la aceptación de las bases de sorteo. Estas bases están a disposición de los participantes.

 14. Los trabajadores de GOUFONE no pueden participar en el sorteo.

 15. Toda información personal facilitada, de forma voluntaria, será incorporada a la base de datos de Goufone y esto significa que se podrá recibir información de Goufone a través de los canales que se hayan facilitado (Teléfono y correo electrónico). Tienes el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerte a esta información. El responsable de la base de datos es Gurbtec Telecom, S.L. Por cualquier duda o reclamación contactar al e-mail info@goufone.com.

 16. Sorteo válido solo a nivel de la comarca del Berguedà.

17-05-2022

Bases legales sorteo 1 año de fibra óptica inauguración tienda Goufone Berga

 1. La participación del sorteo estará abierta del 17 de mayo de 2022 al 28 de mayo de 2022.

 2. El sorteo consta de (1) año de fibra óptica propia de Goufone equivalente a 300€ (25€ de descuento cada mes) desde el día que se instala la fibra óptica y contando un año natural.

 3. Para participar en el sorteo, el participante tendrá que contratar los servicios de fibra óptica de Goufone durante los días del 17 de mayo de 2022 al 28 de mayo del 2022 en la tienda de Goufone de Berga situada en el Passeig de la Indústria, 50 o online utilitzando el código "Inauguració Berga".

 4. El/la participante tendrá que ser mayor de 18 años.

 5. El premio se podrá intercambiar con los datos que nos tendrá que facilitar el ganador (Nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono). Para poder recoger el premio habrá que enseñar el Documento de Identidad Nacional o NIE o Pasaporte - no se admite fotocopia) y en caso de que los datos no coincidan con los datos del ganador no se entregará el premio, perdiendo la condición de ganador.

 6. El/la ganador/a tendrá que ir a recoger el premio el día acordado con Goufone a la tienda de Berga en el Passeig de la Indústria, 50 en el horario convenido. Si el ganador/a no recoge el premio en este horario especificado, el premio quedará desierto.

 7. El premio es intransferible y no podrá ser intercambiado por dinero en efectivo u otro producto.

 8. Con su participación en el sorteo, autoriza a GOUFONE a publicar su nombre en sus redes sociales si resulta ganador/a. También autoriza a publicar su fotografía/vídeo al recoger el premio en caso de que sea ganador/a.

 9. El sorteo tendrá lugar el 31 de mayo de 2022 y se notificará por teléfono.

 10. Gurbtec Telecom, S.L se reserva el derecho de suspender el sorteo.

 11. El sorteo está organizado por Gurbtec Telecom, CIF B-66110792 con domicilio social en los Calle Girona 16, Gurb, 08503, info@goufone.com.

 12. GOUFONE no se hará responsable en caso de que el/la ganador/a haga un mal uso del premio o incumpla el que disponen las bases legales.

 13. La participación de este sorteo implica la aceptación de las bases de sorteo. Estas bases están a disposición de los participantes.

 14. Los trabajadores de GOUFONE no pueden participar en el sorteo.

 15. Toda información personal facilitada, de forma voluntaria, será incorporada a la base de datos de Goufone y esto significa que se podrá recibir información de Goufone a través de los canales que se hayan facilitado (Teléfono y correo electrónico). Tienes el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerte a esta información. El responsable de la base de datos es Gurbtec Telecom, S.L. Por cualquier duda o reclamación contactar al e-mail info@goufone.com.

 16. Sorteo válido solo a nivel de la comarca del Berguedà.

10-05-2022 - 01-06-2022

Bases legales de la promoción "Descuento 3a cuota completa"

 1. L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

 2. La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 23 de març del 2022 fins a les 23.59.59 hores del 23 d’abril del 2022. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 3. Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el 23 de març del 2022 i el 23 d’abril del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que no hagin estat usuaris de Goufone en els últims 6 mesos.
 • Que resideixin a Espanya.
 • Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten.
 • Que contractin el servei de fibra òptica de Goufone durant el citat període.
 1. La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial, estarien interessats a contractar. La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:
 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)
 1. La promoció consistirà en el descompte del 100% dels serveis contractats de telecomunicacions al tercer mes des del moment de la instal·lació. Cada usuari només es podrà beneficiar d’un descompte vingut d’aquestes promocions.

 2. Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del descompte del 100% de la tercera quota.

 3. En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes i queda exclòs del benefici d’aquesta promoció. També quedaran exclosos d’aquesta promoció, aquells usuaris que, tot i complir amb els requisits, tinguessin alguna factura pendent de pagar de Goufone.

 4. Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament d’aquesta, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 5. La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 6. En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament d’aquestes. Podrà exercir aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent-hi fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

 1. La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.
07-04-2022

Bases legales campaña usuario por usuario

 1. La participación en la campaña estará abierta desde el 7/02/22 hasta el 12/06/22.
 2. La campaña consiste que los usuarios recomienden Goufone a sus amigos y conseguirán para cada amigo que traigan un descuento de 25€ Iva incluido para los dos en una factura de telecomunicaciones.
 3. Para participar en la campaña, el usuario existente tendrá que hacerlo a través de la landing específica para la campaña, o a través de los canales de comunicación de Goufone (www.goufone.com o 800678010), y facilitar los datos que se requieren al formulario de la landing antes mencionada o facilitar los datos del amigo o usuario a través de nuestros canales. Se aplicarán veinticinco Euros (25€ IVA incluido) de descuento al usuario y al amigo.
 4. El/la participante tendrá que ser mayor de 18 años.
 5. Para poder participar en la campaña, el usuario existente nos tiene que facilitar nombre y teléfono de los amigos/amigas y o viceversa, para podernos poner en contacto con él/a.
 6. Para poder disfrutar de este descuento, el usuario existente tiene que tener mínimo la fibra óptica contratada en Goufone. No se aplicará a usuarios que hayan tenido incidencias en el pago de las cuotas durante los últimos 6 meses.
 7. Para poder disfrutar de este descuento, el amigo tendrá que contratar mínimo la fibra óptica.
 8. Solo se podrá recomendar al mismo amigo/a una sola vez. Si un amigo/a sale recomendado/a dos veces, valdrá la primera, no se podrá recomendar dos veces la misma persona.
 9. El descuento es intransferible y no podrá ser intercambiado por dinero en efectivo u otro producto.
 10. El descuento de los 25€ (IVA incluido) se aplicará al cabo de 3 meses desde la activación de la fibra óptica del amigo.
 11. Cada usuario existente puede llevar hasta 5 amigos. El descuento se aplicará como máximo una vez al mes, es decir, si un usuario lleva 5 amigos, los cuales se dan de alta con los servicios mínimos exigidos, se le podrá aplicar el descuento de 25€ (IVA incluido) cada mes durante 5 meses. Si el usuario se da de baja antes de aplicar todos los descuentos, no se aplicarán los restantes.
 12. Solo se aplicará el descuento sobre meses enteros, es decir, si un usuario se da de baja el día 15, no se le podrá aplicar el descuento. Si se da de baja al finalizar el mes, sí que se le aplicará.
 13. El descuento consiste en: 25€ de descuento, con el IVA incluido, por el usuario existente y el amigo.
 14. La campaña está organizada por Gurbtec Telecom, CIF B-66110792 con domicilio social en la Calle Girona 16, Gurb, 08503, info@goufone.com.
 15. Gurbtec Telecom, S.L se reserva el derecho de suspender la campaña.
 16. La participación de esta promoción implica la aceptación de las bases de la campaña. Estas bases están a disposición de los participantes.
 17. Los trabajadores de GOUFONE y SOOM no podrán participar en la campaña.
 18. Toda información personal facilitada, de forma voluntaria, será incorporada a la base de datos de Goufone. Tienes el derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerte a esta información. El responsable de la base de datos es Gurbtec Telecom, S.L. Por cualquier duda o reclamación, contactar al e-mail info@goufone.com.
 19. Participación válida a nivel de Cataluña.
07-02-2022 - 31-05-2022